Kişisel Verilerin Korunması

KVKK AYDINLATMA METNİ

DGS Baskı Teknolojileri A.Ş. olarak kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerine uygun olarak işelenmesi ve korunması için hassasiyet göstermekteyiz. Her türlü kişisel veri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

DGS Baskı Teknolojileri A.Ş.  ana faaliyeti etiket olan şirketimiz ile yazılı ya da elektronik ortamdaki kişisel verileriniz, toplanmakta ve işlenmektedir. Verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek, satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerinin güncel olmasının, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlaında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar açısından önemli olduğunu bildiklerini, yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacaklarını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaştığınız kişisel verileriniz ile ilgili güncellemeleri info@dgs.com.tr adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

  1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman info@dgs.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.